top of page

Euroopan neuvoston yleissopimus

Tieteellinen kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Aina se on ollut niin. Nyt on sellainen hetki, kun eläinten hyväksikäytön ja ihmisten väkivallan yhteys tunnistetaan ennennäkemättömässä mittakaavassa. Tätä "LINKiksi" kutsuttua käsitettä on tutkittu ja validoitu Yhdysvalloissa yli 30 vuoden ajan, ja se tunnistaa yhteyden eläimiä ja ihmisiä hyväksikäyttävien välillä. Tätä tutkitaan nyt laajemmassa mittakaavassa ja laajemmin yhteiskunnissa, joissa väkivaltainen eläinten hyväksikäyttö on laajaa ja joissa lasten altistuminen väkivallalle on herättänyt huolta YK:n lapsen oikeuksien komitealta.

 

YK:n komitean 87. istunnossa annettiin suositus "Arvioi ja eliminoi  yhteiskunnallinen eläimiin kohdistuva väkivalta".

 

Altistuminen aggressiolle ja väkivallalle on osoitettu vaikuttavan merkittävästi altistuneiden henkiseen terveyteen, erityisesti lasten psyykkiseen terveyteen. On osoitettu, että altistuminen säännölliselle aggressiolle ja väkivallalle voi aiheuttaa etenevää herkkyyttä vähentäen siten väkivallan psykologista vaikutusta, mutta tämä myös vähentää affektiivista empatiaa, joka on kykyä suhtautua muiden tunteisiin. Tällainen väärinkäyttö on kuitenkin yleisempää joissakin  maissa kuin toisissa.  Joissakin maissa hallituksen politiikan ja eläinten pahoinpitelyn vuoksi. yleistä, ja hajaeläinten hoitopolitiikka suosii väkivaltaista "hävittämistä" pyydystämällä ja tappamalla, toisin kuin WHO:n ja OIE:n kannattama politiikka, jolla pyritään vähentämään määriä ottamalla käyttöön inhimillisiä kansallisia sterilointiohjelmia.

Mutta tämä kysymys ei enää koske VAIN eläimiä. Tässä on NYT kyse kielteisistä vaikutuksista lapsiin ja siten yhteiskuntaan. Eläinten pahoinpitely ei ole enää VAIN eläimistä… Se on lapsille altistuneita. Kyse on yhteiskunnista, joissa tällainen väärinkäyttö on endeemistä. Siinä on kyse "lapsen oikeuksista". Kyse on Euroopan unionin "yhteisistä arvoista".

Miten nämä vakavat ongelmat voidaan ratkaista? Ratkaisut ovat jo olemassa, mutta vaativat kysymyksiä siitä, miksi niitä ei oteta käyttöön.

LINK:n myötä meillä on nyt täysin uusi käsite ihmisoikeuksista vastaavien viranomaisten harkittavaksi. Väkivallan ja pahoinpitelyn kokeminen ja näkeminen vaikuttaa erityisesti kehittyvään lapseen, joka on alttiina tälle. Joissakin maissa eläinten hyväksikäyttö on yleistä. Hallituksen kyvyttömyys panna täytäntöön ratifioitua lemmikkieläinten suojelua koskevaa yleissopimusta ottamalla käyttöön kansallinen sterilointiohjelma ei pysty vähentämään tätä merkittävää kielteistä vaikutusta näiden yhteiskuntien lapsiin. Tämä vaatimusten noudattamatta jättäminen on yleistä monille Euraasian maille... mukaan lukien  Azerbaidžan, Romania ja Turkki. Ukraina.  https://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_for_the_Protection_of_Pet_Animals

' Numeroiden vähentäminen
Jos sopimuspuoli katsoo, että kulkueläinten määrä aiheuttaa sille ongelmia, sen on toteutettava tarvittavat lainsäädännölliset ja/tai hallinnolliset toimenpiteet vähentääkseen niiden määrää tavalla, joka ei aiheuta vältettävissä olevaa kipua, kärsimystä tai tuskaa. Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä vaatimukset, jotka:

ai) Jos tällaisia eläimiä pyydetään kiinni, se tehdään mahdollisimman vähän fyysistä ja henkistä kärsimystä eläimelle sopivalla tavalla;

ii) riippumatta siitä, pidetäänkö vangittuja eläimiä tai lopetetaan, tämä tapahtuu tässä yleissopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti;

b Osapuolet sitoutuvat harkitsemaan:
i) Koirien ja kissojen pysyvä tunnistaminen jollakin tarkoituksenmukaisella tavalla, joka aiheuttaa vain vähän tai ei ollenkaan kestävää kipua, kärsimystä tai kärsimystä, kuten tatuoinnilla, sekä numeroiden kirjaaminen rekisteriin sekä omistajiensa nimet ja osoitteet;

ii) Koirien ja kissojen suunnittelemattoman lisääntymisen vähentäminen edistämällä näiden eläinten sterilointia;

iii) kulkukoiran tai kissan löytäjän rohkaiseminen ilmoittamaan siitä toimivaltaiselle viranomaiselle.
EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PET ANIMALS Chapter 3 Article 12         _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   

"Kun sopimus tulee voimaan valtion suhteen, siitä tulee LEGALLY  sitova ja valtion TÄYTYY _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf7-5-3b-136bad_5cf81cf58d. Itte5cf58d_

Euroopan neuvoston päätehtävä on ihmisoikeudet ja sen eurooppalainen peruskirja sisältää:

”Peruskirjassa painotetaan erityisesti haavoittuvien henkilöiden, kuten vanhusten, lasten, vammaisten ja maahanmuuttajien, suojelua. Se edellyttää, että edellä mainittujen oikeuksien käyttö taataan ilman syrjintää. - EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSPERUSKIRJA (2000/C 364/01) 24 artikla

LINK:n havaitsemien kielteisten vaikutusten huomioon ottaminen kansallisella tasolla antaa takeet siitä, että peruskirjaa vahvistetaan hyväksymällä lemmikkieläinten suojelua koskeva yleissopimus. Mutta se ei ole !

Näin ollen esiin tulevat kysymykset ovat:

A) Tunnustaako Euroopan neuvosto, että "oikeudellisesti sitovan"  yleissopimuksen täytäntöönpano lemmikkieläinten suojelusta tukisi YK:n lapsen oikeuksien komitean suosituksia lasten suojelemiseksi "yhteiskunnallinen väkivalta eläimiin"

B) Onko Euroopan neuvosto tietoinen LINKistä ja laajasta tutkimusjoukosta, jotka osoittavat tämän käsitteen ja jotka osoittavat eläinten hyväksikäytön sekä ihmisten väkivallan ja hyväksikäytön väliset yhteydet?

C) Onko se tietoinen kielteisistä vaikutuksista ihmisten terveyteen, joka aiheutuu altistumisesta merkittävälle julkiselle eläinten hyväksikäytölle? Tilanne, joka on yleinen  useissa jäsenmaissa.

D) Mitä valtuuksia neuvostolla on varmistaa yleissopimustensa ja peruskirjansa noudattaminen? Miksi se ei takaa "OIKEUDELLISESTI SITOVAN" yleissopimuksen noudattamista, joka ratifioivien valtioiden "TÄYTYY" hyväksyä?

Yksinkertaisesti, ovatko Euroopan neuvoston sopimukset täytäntöönpanokelpoisia vai ovatko ne kallista kosmeettista  julkisten varojen käyttöä?

bottom of page