top of page

Komitet UN za prava djeteta – Zaštita djece od nasilnog zlostavljanja životinja

 

Nakon 87. sjednice Komiteta UN-a za prava djeteta, Komitet UN-a je dao preporuku koja savjetuje Tunis o efektima na djecu izloženu društvenom nasilju nad životinjama. Odgovornost Komiteta UN-a je da osigura poštovanje svih nacija koje su ratificirale Konvenciju UN-a o pravima djeteta. CRC/C/TUN/CO/4-6 16.c

 

Najbolji interesi djeteta

16. Podsećajući na svoj opšti komentar br. 14 (2013) o pravu deteta da se njegov ili njen najbolji interes uzme kao primarna razmatranja i na svoje prethodne preporuke, Komitet preporučuje da država članica:

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ (a) Osigurati da se princip najboljeg interesa djeteta dosljedno primjenjuje u svim upravnim i sudskim postupcima, kao iu politikama, programima i projektima koji su relevantni za djecu i imaju uticaj na djecu;

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ (b) Završiti proceduru, sa jasnim skupom kriterijuma, kako bi se dale smjernice svim relevantnim licima na vlasti za utvrđivanje najboljeg interesa djeteta u svakoj oblasti i za davanje odgovarajuće težine kao primarnog razmatranja;

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ (c) Procijeniti i eliminirati, na osnovu gore opisanih postupaka i kriterija, prakse, politike i usluge koje možda nisu u najboljem interesu djeteta, uključujući i one koje se odnose na društveno nasilje nad životinjama.

 

Pozivanje na Opšti komentar br. 14 (2013) o pravu djeteta da se njegov ili njen najbolji interes uzme kao primarna razmatranja, uključujući prakse, politike i usluge koje možda nisu u najboljem interesu djeteta, uključujući one koje se odnose na društveno nasilje nad životinjama.

Glavna svrha Opšteg komentara je da promoviše implementaciju Konvencije UN-a o pravima djeteta i pomogne državama članicama u ispunjavanju njihovih obaveza izvještavanja.

Opšti komentari daju mjerodavno tumačenje prava sadržanih u članovima i odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Opći komentari smatraju se vrijednim doprinosom razvoju i primjeni međunarodnog prava.

Konvencija UN o pravima djeteta

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, ili UNCRC, je osnova cjelokupnog rada UNICEF-a. To je najkompletnija izjava o pravima djeteta ikada napravljena i najšire ratifikovani međunarodni sporazum o ljudskim pravima u istoriji.

Postoje mnoge nacije u kojima djeca moraju svjedočiti ekstenzivnom javnom nasilnom zlostavljanju životinja. Nasilje koje poprima različite oblike, u različitim društvima i kulturama, ali sa jednom zajedničkom ...njegovi efekti na djecu!

 

Bavljenjem efektima na djecu uzrokovanim izloženošću zlostavljanju životinja u različitim oblicima, implicitno je prepoznavanje da su djeca pogođena nasiljem zbog empatične povezanosti s osjećajem životinje. Kako je nedavno potvrdio Komitet UN-a, ovo je nezavisno od vrste.

S obzirom da djeca imaju prirodnu empatiju prema drugim živim bićima, pokazalo se da izloženost nasilju potencijalno uzrokuje 'štetne efekte' na dijete. To može uključivati eroziju afektivne empatije i normalizaciju nasilja koje se može prenijeti u odraslo doba uz nasilje nad pojedincima i društvom. 

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

246666962_406142517857633_3318958818048907538_n.jpg
Unification.jpg
MapLogo (1)-LAPTOP-RSIMAQJV.jpg
bottom of page